Hedef ve Çıktılar

 

HEDEFLER
 • Enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması, İstanbul’un enerji yoğunluğunu ve CO, CO2, NOx, SOx, HC, PM emisyonları salınımının azaltılması
 • İstanbul içi, başta toplu taşıma olmak üzere enerji etkin – çevre dostu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
 • Ulaşımda sektörel sera gazı emisyonu ve enerji tüketim envanterlerinin çıkarılması, emisyonunun azaltılmasına yönelik enerji verimliliği tedbirlerin belirlenmesi, pilot uygulamaların gerçekleştirilmesi
 • Enerji verimliliği ve temiz enerjinin kullanımı konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi, uluslararası iyi örneklerin yaygınlaştırılması ve yenilikçi çalışmaların geliştirilmesi, kalıcı işbirliklerinin kurulması
 • Enerji verimliliği, temiz enerji ve enerji yönetimi konularında AB Müktesebatıyla uyum çalışmalarının hızlandırılması, egzoz emisyonları konusunda ise Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Amerika Çevre Örgütü (EPA) ve Avrupa Birliği (AB) normlarındaki değerlerin yakalanması hedeflenmektedir.

 

ÇIKTILAR
 • Toplu tasıma sistemlerinde yakıt – egzoz etkileşimleri hakkında bilgi artışı
 • Toplu taşımada yakıt ve egzoz konularında üretici – kullanıcı ara yüzünün geliştirilmesi
 • Egzoz sistemi ve filtrelerin bakım-onarım ve temizlikleri konusunda bilgi artışı
 • Egzoz sistemi ve filtrelerin bakım-onarım-temizlik uygulamaları için yeni bir sistemin geliştirilmesi
 • Toplu taşıma uygulamalarında egzoz sistem kirliliğinden kaynaklanan ek yakıt sarfiyatında düşüş
 • Toplu taşıma araçlarının sebep olduğu zararlı egzoz emisyon değerlerinde düşüş
 • Toplu taşımada kullanılan enerjinin (yakıt) daha etkin ve daha verimli kullanılması
 • Egzozdaki kirli filtrelerin sebep olduğu fazla enerji tüketiminin azaltılması
 • Egzoz ve yakıt arasında enerji verimliliği koşullarının saptanması ve ideal koşulların yakalanması
 • Mevcut enerjinin ekonomik açının yanı sıra çevreye duyarlı bir şekilde kullanımının sağlanması
 • Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Amerika Çevre Örgütü (EPA) ve Avrupa Birliği Egzoz Normlarının yakalanması
 • Toplu taşıma ve yoğun trafikten kaynaklanan hava, su ve çevre kirliliklerinin önlenmesi
 • Fosil yakıt kullanımına bağlı çevre kirliliklerinin neden olduğu hastalık ve olumsuz psikolojik etkilerde azalış
 • Egzoz emisyonlarının neden olduğu rahatsızlıklara bağlı sağlık giderlerinin azaltılması
 • Daha temiz ve çevreye duyarlı bir toplu taşıma ve toplu taşıma kullanım oranlarında artış
 • Toplu taşımada enerji verimliliği konusunda olası üniversite – sanayi işbirlikleri